2019 ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ ఎన్ని సీట్లు గెలుస్తుంది..?

janasena-main

Coming Soon
25 సీట్లు 47 ( 70.15 % )
50 సీట్లు 3 ( 4.48 % )
75 సీట్లు 7 ( 10.45 % )
100 సీట్లు 10 ( 14.93 % )

political party logo

2 thoughts on “2019 ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ ఎన్ని సీట్లు గెలుస్తుంది..?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *